Who is the Entrepreneur? Karen Sarkavagyan

Who is the Entrepreneur? Karen Sarkavagyan